Boşanma Avukatları

Boşanma Avukatları

Boşanma Avukatları

Boşanma Davalarında Tazminat Ve Katılma Alacağı

Boşanma davalarında tazminat konusunda Hakim basit hesaplama gerektiren işlerde bizzat hesaplama yaparak karar verebilirse de denetlemeye imkan verecek şekilde hesap raporu alınarak karar verilmesi esastır. Aksi halde, tarafların yapılan hesap hata ve yanlışlıklarına itiraz olanağı ve varsa bunların düzeltilmesi imkanı kullandırılamayacağından, bu suretle hukuki dinlenilme hakkı (HMK. m. 27) ihlal edilmiş olabilir.

Bu husus, yerleşik İçtihatlarda da benimsenmiştir, (bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18.03.2015 gün ve E: 2014/15-2128, K: 2015/1047 sayılı ilamı). Mahkemenin, yukarıda açıklanan yasal düzenleme ve ilkeler uyarınca, denetime elverişli uzman bilirkişi incelemesi yaptırılarak, davalı lehine denkleştirme oranları ve alacağını da tespit ederek, artık değeri ve sonrasında katılma alacağını bulması gereklidir.

Boşanma Avukatları

Ancak, istinaf kanun yolu başvurusu sırasında tespit edilen hatalı kabuller sonrasında, dosyanın yeniden mahkemesine gönderilmesi gerekmediği gibi, istinaf aşamasında yapılmayacak işlere ilişkin HMK’nın 357. maddesi ile belirlenen eksikliklerin tamamlanması için yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç görülmediği, bilirkişi raporu alınması sırasında bilirkişileri yönlendirici talimat verilemeyeceği, bilirkişi raporu ile bağlı olunamayacağı da gözetilerek, Daire tarafından belirlenen ilkelere göre denetime elverişli hesaplama yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

Bu açıklama ve kabuller sonrası hesaplamaya gelindiğinde, 98.000 TL’ye alınan taşınmazın 7.000 TL’sinin dede tarafından, 16.005 TL’sinin ise davalı kadının bankadan çektiği paradan gelen, kadının kişisel malı olduğu, bakiye miktarın ise aksi ispatlanamadığından edinilmiş mal kabul edilmesi gerektiği, bu durumda (16.005 +7.000) /98.000% 23,47 denkleştirmeye esas oran ve bu oranın karar tarihine en yakın sürüm değeri 125.000 TL ile çarpıntı sonrası bulunan 29.337,50 TL kadın lehine denkleştirme alacağı, bu miktar 125.000 TL’den düşüldüğünde (125.000 – 29.337.50) 95.662.50 TL artık değer ve bunun yarısı 47.831,25 TL ise davacı lehine katılma alacağı olacaktır. Bu miktar üzerinden davacı lehine katılma alacağına hükmedilmesi gerekirken, hatalı kabullerle fazla miktara hükmedilmesi doğru görülmemiş, davalı vekilinin istinaf isteği bu sebeple yerinde bulunmuş, kararın kaldırılarak, açıklamalar ve hesaplamalar doğrultusunda yeniden hüküm kurulması gerektiği kanaatine varılarak, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Boşanma Avukatları Ankara Ücretleri

Boşanma davalarında ücretlerinin belirlenmesi konusunda Ankara barosu tarafında her yıl tavsiye niteliğinde yayınlanarak boşanma avukatları ücretleri belirlenir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN